Thu, Mar 11 | Teams

Grønn Plattform - Utslippsfrie bygge- og anleggsprosjekt

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDAyOGViNWEtZDk0NS00NzFmLWEzNzctM2U5ZWEwM2EyZmM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225f22f230-7740-4040-b096-b3c82d38d7d4%22%2c%22Oid%22%3a%2287928d1b-ad6f-4c41-bede-8cb88b04a9e7%22%7d
Registreringen er lukket
Grønn Plattform - Utslippsfrie bygge- og anleggsprosjekt

Tid og sted

Mar 11, 1:00 PM – 2:00 PM GMT+1
Teams

Om arrangementet

Utslippsfrie bygge- og anleggsprosjekt

Formålet med vårt forprosjekt er å etablere et sterkt og handlekraftig konsortium bestående av hele næringskjeden for utslippsfrie bygge- og anleggsprosjekter, formålet med dette møtet er å invitere dere med i prosjektet. I forprosjekt skal vi etablere grunnlaget til hovedprosjektet med budsjett på minimum 150 MNOK. 

Dette skal være et utviklings- og forbildeprosjekt for bærekraftig utvikling og sirkulærøkonomi. Vi skal muliggjøre bruk av resirkulerbare materialer, fornybar energi, og optimalisere arbeidsprosesser, hvor læring og erfaringsoverføring er viktig. Dette skal løfte bransjen, teknologisk og organisatorisk, slik at Norge kan nå klimamålene.

Veiutbyggere skal i fremtiden bygge mer bærekraftige veier til lavere kostnader.

Totalentreprenører vil kunne levere mer bærekraftige og konkurransedyktige prosjekter.

Utslippsfrie anleggsmaskiner, bedre planlegging, bruk av solenergi, batterier og smarte energisystemer, forbedret logistikk, gir redusert ressursbruk og utslipp, og dermed grønn konkurransekraft for norsk industri.

Dette er et samarbeide mellom klyngene og næringen: VIA-Vital Infrastruktur Arena, Solenergiklyngen, Intergrate Renewables og Eldrift. 

Se link for mer info om prosjektet

Agenda

  1. Om prosjektet v/ Thomas Flinskau – Integrate Renewables
  2. Hva er utfordringene? v/Ingvild Kilen Rørholt – Zero og TBC – Nye Veier
  3. Klyngenes rolle i prosjektet? v/ Helen Roth – VIA-Vital Infrastruktur Arena og Ellinor Meling – Solenergiklyngen
  4. Veien videre v/Thomas Flinskau – Integrate Renewables

Kontakt for mer info: benedicte@viacluster.no 

Del dette arrangementet