Kapasitetsløft tunnelsikkerhet

VIA er en av flere samarbeidsaktører som er involvert i prosjektet "Kapasitetsløft tunnelsikkerhet". Universitetet i Stavanger, som er prosjekteier, har mottat 5,8 millioner kroner fra Forskningsrådet og 1,5 millioner kroner fra Rogaland fylkeskommune til å utvikle og forske på bedre løsninger innen tunnelsikkerhet.

kompe..jpg

AKTUELT: Prosjektet retter seg mot entreprenører og underleverandører som bygger, vedlikeholder og drifter tunneler, og er svært relevant for de lange tunnelutbyggingene på Vestlandet. Foto: iStock

Prosjektets formål er å øke kompetansen på tunnelsikkerhet, og skape en arena for deling av kunnskap og kompetanse på tvers av tunnelbransjen og forskningsmiljøene. God beredskap, gode prosedyrer og moderne utstyr er essensielt når det kommer til tunnelsikkerhet. Dette er viktig for trafikanter, for brann- og redningsmannskap, transportnæring og for lokalsamfunnet.

Forskning på tunnelsikkerhet er nødvendig for å passe på at sikkerhet og beredskap i forbindelse med tunneler blir ivaretatt på best mulig måte. For å gjøre dette er det

nødvendig med gode analyseverktøy, i tillegg til nyskapende og innovativ teknologi. Ved Universitetet i Stavanger jobbes det med å skape ny teknologi, samtidig som det er fokus på at teknologier må fungere sammen. Ved å jobbe tverrfaglig kobles ulike teknologier sammen for å finne de beste løsningene for sikrere tunneler og færre ulykker.

Kapasitetsløft tunnelsikkerhet er et samvirke mellom bedrifter, virksomheter, myndigheter

og forskningsmiljø for å styrke kompetansen og evnen til å forbedre tunnelsikkerheten nasjonalt og internasjonalt. Prosjektet vil ruste bedrifter som vil fremme egne løsninger for tunnelsikkerhet, ved å kunne:

 • Diskutere sikkerhetsstyringsprinsipper for vegsystemer som inkluderer tunneler.

 • Utfordre funksjonskrav i en risikobasert styring.

 • Beskrive ulike måter å uttrykke effektivitet av tiltak og løsninger.

 • Inkludere selvredning, og rammer for trafikantenes kompetansenivå i egne design.

 

Kostbart

Tunnelutbygginger koster ofte et titalls milliarder kroner. Spesialiserte leverandører er avhengig av å komme inn i større verdikjeder for å få markedsadgang. Hvordan skal næringslivet i Sør-Vest komme i posisjon for innovasjon innen tunnelsikkerhet? Hvorfor lykkes enkelte virksomheter, mens andre ikke gjør det? Hvor er de største barrierene mot nytenkning og bedre løsninger for økt tunnelsikkerhet? Disse problemstillingene er sentrale, og i prosjektet vil forskerne jobbe med tre aktiviteter:

 1. Foredling av trafikkstrømsmodeller som risikomodeller for sanntids beslutninger

 2. Utvikle modeller for prediksjon og spredning av giftige gasser

 3. Utvikle modeller for trafikantatferd i kritiske situasjoner.

VIA

Antall datakilder og kvaliteten på sanntidsdata øker, noe som gir nye muligheter. VIA som utviklingsarena for tekniske løsninger har synliggjort mulighetene for å bruke IKT i tunnelsikkerhetsarbeidet.

 

Viktige temaer er:

 • tidligdeteksjon av hendelser og farlige forhold

 • informasjon til trafikanter

 • kommunikasjon mellom trafikanter og redningstjeneste

 • tilstandsbeskrivelse i ulykken

 

Aktivitetene er koplet til konkrete produkter, som apper, sensorer, automatiserte systemer og kombinerte systemer for tunnelsikkerhet.

Prosjektet vil bruke innovasjonsperspektiver og møteplasser til å opparbeide og dele kunnskap om hvordan norske aktører i tunnelsikkerhet kan vinne frem i internasjonale anbudsprosesser.