Prosjektutvikling

VIA rådgiver Olav Mellemstrand har mange års erfaring med prosjektutvikling, og bistår klyngemedlemmer med rådgivning av utviklingsprosjekter og utarbeidelse av søknader. Tjenestene som tilbys er rettet mot SkatteFUNN, miljøteknologi, innovasjonskontrakter, bedriftsnettverk og Norsk forskningsråd-program.

SoUpmn3A_edited.jpg

Foto: IStock

SkatteFUNN  er en lovfestet rett til alle FoU-prosjektet som skaper ny kunnskap eller frembringer nye ferdigheter hos søker. Gjennom SkatteFUNN kan små og mellomstore bedrifter (SMB) få 20 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. Store bedrifter kan få 18 prosent fradrag av prosjektkostnadene. Ler mer om skaffeFUNN her.

Miljøteknologi er produkter, tjenester, prosesser og andre løsninger som er bedre for miljøet enn det som brukes i dag og skal fremme norsk miljøteknologi i nasjonale og internasjonale markeder. Prosjektene skal ha et betydelig verdiskapingspotensial i Norge. Les mer om miljøteknologi her.

Innovasjonskontrakter retter seg mot utvikling av nye løsninger for offentlig og privat marked, i dialog med markedet. Innovasjonskontrakter er en tilskuddordning som er basert på forsknings- og utviklingssamarbeid med formål å utvikle et nytt produkt eller løsning som ikke tilbys i markedet. Partene i Innovasjonskontrakten er en bedrift som utvikler produktet/løsningen og en kunde som har behov for løsningen som utvikles. Førstnevnte kalles leverandørbedriften og sistnevnte pilotkunde. Les mer om innovasjonskontrakter her.

Bedriftsnettverk har som formål å bidra til økt konkurransekraft, lønnsomhet og grunnlag for videre vekst. Bedriftsnettverksprogrammet består av forprosjekt og hovedprosjekt, der hensikten med et forprosjekt er å få utarbeidet ettydelig beslutningsgrunnlag slik at deltakerbedriftene kan fatte en riktig beslutning om et hovedprosjekt bør iverksettes eller ikke.

Forskningsrådet har flere relevante program for våre medlemmer, der søknadstypen IPN

(Innovasjonsprosjekt i Næringsliv) og Pilot-T er de som skiller seg mest ut for våre bedrifter. IPN utlyses i flere program, avhengig av anvendelsesområdet for teknologien som skal utvikles.  IPN-søknadene er gjerne første skrittet på veien, der man sammen med FoU-institusjoner beslutter om konseptene er mulig å gjennomføre, samt gjennomfører tidlig prototyputvikling og -testing. Pilot-programmene omhandler pilotering/demonstrering av mer moden teknologi, som har kommet noe lenger.

Tjenesteoversikt

Alle priser oppgitt er eks. mva.

Vårpris for Skattefunn gjelder i perioden 1. jan - 1. juni.

Skattefunn

Vår: 25 000

Ordinær: 35 000

innovasjons- kontrakt

Alternativ 1

750,- pr time +

2,5% SH.*

Alternativ 2 

30 000,- +

2,5% SH.*

bedrifts-

nettverk

Alternativ 1

750,- pr time +

2,5% SH.*

Alternativ 2 

35 000,- +

2,5% SH.*.

miljøteknologi

Alternativ 1

750,- pr time +

2,5% SH.*

Alternativ 2 

30 000,- +

2,5% SH.*

NFR Program

Alternativ 1

750,- pr time +

2,5% SH.*

Alternativ 2 

55 000,- +

2,5% SH.*

*SH. - Suksesshonorar, se neste avsnitt

Hvorfor tar vi et suksesshonorar på 2,5%?
For VIA er det viktig å stimulere til utvikling, og hjelpe de beste prosjektene med å sikre seg offentlig finansiering for redusert FoU-risiko. For å få det til, har vi lagt oss på en linje hvor noe av kostnadene på alle slike tjenester dekkes av klyngen. For å ta igjen underdekningen, har vi kalkulerert oss frem til at vi ved et suksesshonorar på 2,5%, og med suksess i 1 av 3 prosjekter, vil kunne drifte uten tap. Vi håper selvfølgelig på høyere suksessrate, og at tjenesten vil komme klyngen til gode i form av mer handlekraft i den videre utivklingen av klyngen. 

Foretak i vansker?

Selskap som er i vansker, kan etter EØS-regelverket ikke motta offentlige tilskudd til FoU-prosjekt. Definisjonen for om et foretak er i vansker for SMB-bedrifter er i hovedsak:

  • Eldre enn 3 år

  • Dersom mer enn halvparten av selskapets tegnede aksjekapital har forsvunnet som følge av akkumulerte tap.

  • Defininsjonen for "aksjekapital" inkluderer overkurs der det er relevant

For mer informasjon om dette, se statsstøtteregelverket.