Standardtunnelen

Våren 2018 ble det igangsatt et forprosjekt som fokuserte på utvikling, forbedring og standardisering av metoder og teknologier som benyttes i arbeid med veitunnelers drift og sikkerhet.

Standard-tunnelen: VIA skal gjennom Standard-prosjektet søke beste praksis, ny kunnskap og ny teknologi for å gå imøte en framtid med forbedret sikkerhet, drift og vedlikehold ved tunneler nasjonalt og internasjonalt. (Bilde: Istock)

I prosjektet utforsket en muligheter for å forbedre standarder for planlegging, bygging og drift av tunneler, men også øke standarder knyttet til strukturelle elementer, slik som installasjoner som berører infrastruktur, ventilasjon, lys, skilt, sikkerhetsutstyr, kontroll, overvåkning og framtidig intelligente transportsystemer.

Building Information Model (BIM-standard) og BIM-objektbibliotek er en viktig forutsetning for arbeidet. Dette arbeidet omfatter å gjøre de nødvendige stegene for å tilpasse hver standard til BIM.

Hva er BIM?

BIM er en digital representasjon av fysiske og funksjonelle karakteristikker ved et anlegg, og legger til rette for delt kunnskap og ressurser, og utgjør grunnlaget for beslutningstaking gjennom anleggets livsløp; fra den første idè til det rives.

Et sentralt premiss ved BIM er samarbeid mellom forskjellige interessenter i ulike deler av anleggets livsløp for å tilføre, motta, oppdatere eller modifisere informasjon i BIM for å reflektere de involverte aktørers rolle og støtte opp om interessenter.

Kilde: National BIM Standard US

Hvorfor standardisering?

Målet for prosjektet har vært å utvikle et innovativt og bærekraftig samarbeid for forbedring og utvikling av standarder, og gjennom "beste praksis" bidra til forbedret tunnelsikkerhet og forsvarlig drift både nasjonalt og internasjonalt.

Tunnelkonstruksjoner og installasjoner har ofte store svakheter som påvirker påliteligheten, vedlikeholdet og sikkerheten av tunneler. Tunneler med latente sårbarheter påvirker i stor grad kostnader og livsløpet til konstruksjoner og installasjoner. I mange tilfeller gir det også samfunnsøkonomiske konstnader i form av hyppige avstengninger og mindre tilgjengelig veinett. I tillegg vil sårbarhetene ha direkte sammenheng med trafikksikkerheten.

 

Essensielt i dette arbeidet vil det være å tilføre ny forskning, "beste praksis", nye teknologier og nye erfaringer. VIA vil legge til rette for og fremme forskning, utvikling og forbedring når det gjelder utforming og drift av tunneler - og kanskje viktigst av alt, dele disse resultatene på innovative måter for å fremme læring og utvikling. Standard-prosjektet er et av flere initiativ for å imøtekomme slike mål.

 

Standardisering er en prosess der vi implimenterer og utvikler tekniske standarder basert på samarbeid mellom organisasjoner og selskaper, herunder bane og veimyndigheter, konsulenter, kontraktører, leverandører og produsenter. En viktig del av slike samarbeid er også nasjonale og internasjonale interessenter og berørte parter.


Standardisering leder i det store og det hele til bedre kompatibilitet, interoperabilitet, sikkerhet, repeterbarhet og kvalitet. Standardisering legger til rette for innovasjon, da det tilbyr strukturerte metoder som gjør det enklere å formidle idéer og kunnskap om ledende teknologier og beste praksis.

Arild P. Søvik, prosjektleder, Standardtunnelen

Tunnelsikkerhet: Ved å etablere et innovativt nettverk for utvikling og forbedring av standarder, vil VIA arbeide mot hovedmålet om en bedre tunnelsikkerhet nasjonalt og internasjonalt. Foto: Arild P. Søvik