Subsea Tunnels

«Subsea Tunnels»  var et klynge-til-klynge-prosjekt som ble gjennomført i perioden 2017-2018. Prosjektet rettet seg mot små og mellomstore bedrifter og målet var å kaste lys over internasjonale markeds-muligheter som eksisterer i kjølvannet av de store tunnelutbyggingene i senere tid.

946778c8-6deb-47ed-9571-abcdcbc0e69c_ILV

Femern Sund Bælt: Våren 2020 kom det endelige vedtaket som innebærer byggestart for den 17 km lange senketunnelen, Femern Belt-tunnelen mellom Danmark og Tyskland. (Illustrasjon: Femern A/S)  

Gjennom det transnasjonale initiativet Baltic Sea Region (BSR) Innovation Express, fikk klyngen tildelt 250 000 kroner til prosjektet. I samarbeid med den danske klyngen InnoBYG og Innovasjonsnettverket Femern Belt, er «Subsea Tunnels» et dansk-norsk prosjekt som sammen tar sikte på markedsutvikling, nettverksbygging og kompetanseformidling på tvers av landegrenser.

Femern Sund Bælt er et stort tunnelprosjekt som nå planlegges for fullt - en 18 kilometer lang undersjøisk tunnel, med både vei og bane, som skal gå mellom Danmark og Tyskland. Her hjemme har vi også fått god erfaring og kompetanse på å bygge lange undersjøiske tunneler. og flere av klyngedeltakerne er involvert i Ryfast-prosjektet. Prosjektet består dermed av studieturer til spennende og aktuelle testfasiliteter i Norge og Danmark. I forlengelsen av et slikt prosjekt, vil det også være naturlig å se på mulighetene for å igangsette nye forsknings- og utviklingsprosjekt med sikte på EUs Horizon 2020-program.

 

Er du interessert i å vite mer om prosjektet eller Femern Bælt-tunnelen, kan du kontakte klyngeleder Helen Roth på e-post helen@viacluster.no