Bærekraftig verdikjede og materialbruk i vegbygging

Innovative løsninger for vegbygging

Nye Veiers prosjekt Bærekraftig verdikjede og ressursbruk i vegbygging har en ramme på nesten 124 millioner kroner, hvor 86,5 millioner kroner kom som en tildeling fra Grønn plattform i desember 2022. Hovedmålet er å bidra til at Nye Veier når målet om å redusere klimagassutslippene i vegbygging med 50 % innen 2030.

Prosjektperiode: 2023–2026
Ramme:
123,6 millioner kroner

Prosjektet har 17 deltakere fra hele verdikjeden som sammen skal utvikle og pilotere minimum 10 nye bærekraftige løsninger skal piloteres for bruk i vegkropp, tunnel og konstruksjoner langs vegen. Alle løsningene baserer seg på gjenbruk av avfallsprodukter, masseuttak eller bruk av biprodukter. Som et samlet resultat av prosjektet skal det etableres et system som i fremtiden vil gjøre det lettere for nye løsninger å komme fra idé til marked, og som dermed vil komme hele bransjen til gode. Det er beregnet at potensialet for reduksjon i klimagassutslipp er 59 % dersom alle de nye løsningene lar seg industrialisere og blir tatt i bruk av hele bransjen.

Nye materialer og løsninger

Et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem er en av de viktigste bærebjelkene i et moderne samfunn, og en viktig forutsetning for verdiskaping og velferd. Nye veger skal bygges, og eksisterende veger må renoveres i uoverskuelig framtid, og det er behov for store investeringer i bransjen. For at Norge samtidig skal kunne innfri sine forpliktelser til halvering av klimagassutslipp, er samferdselsbransjen helt avhengig av å utvikle og ta i bruk nye materialer og løsninger. Bygg og anlegg er landets største distriktsnæring og Norges nest største fastlandsnæring, med nesten 57 000 bedrifter og til sammen drøyt 260 000 ansatte. Bransjen har unike forutsetninger for å levere klimasmarte løsninger og materialer på grunn av stor andel fornybar kraft, høy kompetanse og innovasjonsevne.

Globalt marked

Nye Veier og Statens vegvesen (SVV) har tydelige mål for å redusere klimagassutslipp og negativ påvirkning på verdifulle arealer og naturmangfold i samferdselsprosjekter. Dette vil bidra til at norske aktører som utvikler ny klimavennlig teknologi for vegbygging, får et konkurransefortrinn og bedre forutsetninger for å lykkes med skalering og eksport. Vi vet at det internasjonale markedet for mer klimavennlige løsninger vil være enormt de kommende årene. Beregninger gjort av Global Infrastructure Hub på oppdrag fra G20-landene, viser at det globalt er behov for å gjøre veginvesteringer på $ 13 100 mrd. i løpet av de neste ti årene.

For at vegbygging skal bli mer klima- og miljøvennlig, må vi øke omstillingstakten til grønne og innovative løsninger. Vegen fra pilot til marked er i dag dessverre både tidkrevende og omfattende. Risikoen ved å ta i bruk nylig pilotert teknologi må ned. Vi skal fremskaffe ny kunnskap om faktiske drivere og barrierer i innovasjonsarbeidet i norsk vegbygging, og bearbeide disse for å utvikle et system som fremmer, og ikke hemmer innovasjon. Prosjektet vil styrke norske bedrifters konkurransefortrinn i norske og internasjonale markeder og bidra til å sikre og skape arbeidsplasser i Norge.

Hovedmål og delmål

Prosjektets hovedmålsetning er å utvikle ny norsk bærekraftig teknologi og kompetanse med stort eksportpotensial, som bidrar til at Nye Veier når målet om å redusere klimagassutslipp i byggefasen av vegprosjekt med 50 % innen 2030.

• Delmål 1: Utvikle forskningsbasert kunnskap om optimale løsningsvalg og design for å redusere klimagassutslipp i vegbygging

• Delmål 2: Teste, verifisere, pilotere og industrialisere minimum 10 nye klimavennlige og ressurseffektive løsninger med stort eksportpotensial basert på gjenbruk av materialer og biprodukter fra industrien.

• Delmål 3: Bygge en sterk verdikjede på tvers av fag, teknologiområder og kompetansemiljø for å redusere barrierer og finne frem til effektive incentivordninger som akselererer reisen fra idé til marked nasjonalt og internasjonalt.

Minimum 10 nye, innovative løsninger for vegkropp, tunnel og konstruksjoner langs vegen skal kvalifiseres og piloteres i et samarbeid mellom bedrifter som eier løsningene, kunnskapsmiljøer, Nye Veier og Statens vegvesen.

Løsningene som utvikles i prosjektet, skal piloteres i Nye Veiers og Statens vegvesens pågående utbyggingsprosjekter. Og minst 6 av løsningene forventes å være i skalert produksjon og på veg ut i markedet i løpet av prosjektperioden. Prosjektet er inndelt i seks arbeidspakker:

• DP1 Prosjektledelse og formidling

• DP2 Løsninger for redusert ressursbruk og lavere utslipp

• DP3 Vegkropp

• DP4 Tunnel

• DP5 Konstruksjoner lags veg

• DP6 «Europavegen» for ny norsk teknologi

Partnere

Prosjektet er et nasjonalt prosjekt med aktører hovedsakelig fra Rogaland, Agder, Trøndelag og Viken.

Prosjektansvarlig erNye Veier AS. Andre partnere er Bertelsen og Garpestad AS, Eramet Norway AS, Foamrox AS, Future Materials katapultsenter, Norconsult AS, NTNU, Roxel Infra AS, Rygene-Smith & Thommesen, Saferock AS, SINTEF, Skanska Norge AS, Statens vegvesen, Universitetet i Agder, Veidekke Industri AS, Velde Industri AS og VIA, som har rollen som prosjektleder.

Prosjektet finansieres av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og SIVA gjennom Grønn plattform. Bedriftene som deltar i prosjektet, bidrar med egeninnsats i samsvar med statsstøtteregelverket.