Dette veistykket gjør Norge til bærekraftspionér

Biprodukt fra prosessindustrien blir veiunderlag

June 24, 2024

På E39 ved Lyngdal blir nå grunnlaget for fremtidens veibygging lagt.

Hvert år resulterer produksjonen av raffinerte manganlegeringer til den globale stålindustrien i 220 000 tonn biprodukter ved Eramet AS i Kvinesdal. Nå får biproduktet Silica Green Stone (SiGS), som tidligere har blitt brukt som fyllmasse i ulike sammenhenger, nytt liv som en ressurs i byggingen av nye E39 ved Lyngdal i Agder sommeren 2024. Med det settes det potensielt en helt ny standard for bærekraftig veibygging i Norge.

–  1 500 tonn SiGS skal brukes som forsterkningslag under asfalten på et 200 meter langt testområde, sier Øyvind Karstein Kjørkleiv, teknisk forretningsutvikler i Eramet.

Å bruke de store volumene med biprodukter fra produksjonen til Eramet lokalt, er både bra for miljøet, og kan skape nye forretningsmuligheter.

–  Det erstatter knust fjell i veikroppen, noe som gir mange positive ringvirkninger for miljøet. Det sparer også potensielt store transportkostnader og gir potensielt økt verdiskaping for Eramet, fortsetter han.

Forsterkingslaget legges nå på en høytraffikert motorvei, hvor de nederste lagene i veikonstruksjonen forventes å ha en levetid på 50 til 100 år.

–  Vi får nå muligheten til å teste bruken av materialet i praksis. Vi har god dokumentasjon i prosjektet som gjør oss trygge på resultatet, sier Marit Fladvad, forsker i SINTEF.

–  Hvis det fungerer her, vil det fungere over alt, sier Helen Roth, daglig leder i VIA - næringsklyngen for transportinfrastruktur. VIA har rollen som prosjektleder for prosjektet «Bærekraftig verdikjede og materialbruk i vegbygging», som piloten er en del av.

Mot 100 % sirkulær vei

Dette er første gang i Norge biprodukter fra prosessindustrien piloteres som veimateriell på høytraffikert vei. For å få til dette har Statens vegvesen innvilget fravik fra noen av sine krav til veibyggingsmaterialer. I sommer kommer videre en ny revisjon av N200 Vegbygging, et regelverk rettet mot alle som planlegger, prosjekterer og bygger veier. Her åpnes det blant annet for mer bruk av gjenbruksmaterialer og slagg.

– Dette prosjektet dekkes ikke av dagens regelverk, og det er veldig kjekt at Statens Vegvesen ser potensialet i å kunne teste gjenbruksmaterialer i veibygging. Vi skal ikke kompromittere på kvalitet, og det må ha minst like lang levetid som de materialene som brukes i dag, sier Roth i VIA.

Denne piloten er den første av flere som skal teste mer miljøvennlige og sirkulære materialer i ulike deler av veikroppen.

–  Gjennom prosjektet skal det testes nye gjenbruksmaterialer i alle deler av veikonstruksjonen, også betong og asfalt, sier Fladvad i SINTEF.

Om Grønn plattform – Norges største omstillingsprosjekt

Pilotene er en del av Grønn plattform-prosjektet Bærekraftig verdikjede og materialbruk i vegbygging. Prosjektet skal utvikle mer klima- og miljøvennlige veier i Norge, og har en kostnadsramme på 123,8 millioner kroner. Hovedmålet er å bidra til at Nye Veier når målet om å redusere klimagassutslippene i vegbygging med 50 % innen 2030. Prosjektet skal teste innovative løsninger og få de ut i markedet.

Prosjektpartnere er Nye veier (prosjekteier), Bertelsen & Garpestad, Eramet Norway, Foamrox, Future Materials Katapultsenter, Norconsult, NTNU, Roxel Infra, Rygene-Smith & Thommesen, Saferock, SINTEF, Skanska Norge, Statens vegvesen, Universitetet i Agder, Veidekke Industri, Velde Industri og VIA – næringsklyngen for transportinfrastruktur (prosjektleder).