Høydepunkter fra året som gikk

2023 var et aktivt år for VIA. Les mer om året som gikk i årsrapporten.

Helen Roth
May 8, 2024

2023 var et aktivt år for VIA, og organisasjonen har etablert seg som en seriøs innovasjonskatalysator i anleggsbransjen.

Som et nasjonalt nettverk for transportinfrastruktur legger vi til rette for samarbeid, entreprenørskap og innovasjon i hele verdikjeden. Blant fjorårets høydepunkt er oppstart av fire nye innovasjonsprosjekter:

Forprosjekt og hovedprosjekt for Smarter tunnels

Smarter Tunnels er et bedriftsnettverk som har utspring i VIA. Medlemsbedriften Impresa Pizzarotti er initiativtaker og prosjekteier på vegne av totalt 12 klyngemedlemmer, og VIA leverer tjenesten som prosjektleder. Bedriftenes felles mål med nettverket er å utvikle og levere løsninger for smartere og sikrere tunneler gjennom økt bruk av AI og integrerte systemer.

Forstudie for prosjektet Solkraft i samferdsel

I samarbeid med Solenergiklyngen har vi i VIA hatt fokus på potensialet som ligger i samspillet mellom sol og samferdsel. Norconsult har på oppdrag fra næringsklyngene kartlagt potensiale for etablering av solkraft på arealer avsatt til samferdselsinfrastruktur i Norge.

Prosjektet Bærekraftig verdikjede og materialbruk i vegbygging

Prosjektet har en ramme på 125 millioner kroner og skal teste minst 10 ulike piloter med nye, bærekraftige materialer og løsninger for bruk i veikropp, tunnel og konstruksjoner langs vei. Nye Veier er prosjekteier og VIA har ansvaret for prosjektledelse.

I tillegg samlet Innovasjonsarena 270 deltakere fra hele verdikjeden for å diskutere innovasjon og klimasmarte løsninger for vei, bru og tunnel. Arrangementet er i samarbeid med Statens vegvesen og Nye Veier. Innovasjonsarena 2024 er i Kristiansand 22. oktober.

Se årsrapporten for 2023 nedenfor og les mer om prosjektene og høydepunkter fra fjoråret.