Suksessformel for bærekraftig veibygging: Optimal materialbruk

Hvordan vi skal lykkes med å bygge mer vei med minst mulig bruk av jomfruelige masser?

April 29, 2024

Det er det store spørsmålet som skal besvares når entreprenørene inviteres til workshop i Oslo onsdag 14. februar.

–Skal vi nå målene i Parisavtalen må vi tenke helt nytt. Som bransje må vi samarbeide i større grad enn før, våge å dele erfaringer, beste praksis og utfordringer med hverandre, sier Helen Roth, daglig leder i VIA –næringsklyngen for transportinfrastruktur og prosjektleder for «Bærekraftig verdikjede og materialbruk i vegbygging».

Bygging av nye veier står for store klimagassutslipp, rundt 80 % er indirekte utslipp fra materialer som betong, asfalt og stål. Bygger man veier basert på gjenbruk av lokale masser og materialer, i stedet for å bruke jomfruelige masse, vil man redusere klimagassutslipp.

–Entreprenørene har en nøkkelrolle i å lede an i denne omstillingen ved å implementere bærekraftige prinsipper og praksiser i veiprosjekter, sier Roth.

Workshopen vil ta for seg følgende:

–     Hvordan får vi til optimal drift i linja?

–     Hva lykkes vi med i dag?

–     Hvilke barrierer hindrer utviklingen av nye, bærekraftige løsninger og metoder?

Arrangementet er i regi av Maskinentreprenørenes forbund (MEF), Grønn anleggsektor og partnerne i Grønn plattform-prosjektet «Bærekraftig verdikjede og materialbruk i vegbygging». Målgruppen er anleggsledere, prosjektledere og andre i enterprenørbedrifter som jobber med praktisk gjennomføring av bærekraft.

Initiativtakerne til workshopen er partnerne i prosjektet Bærekraftig verdikjede og materialbruk i vegbygging.

Prosjektet har en ramme på 125 millioner kroner og skal teste minst 10 ulike piloter med nye, bærekraftige materialer og løsninger for bruk i vegkropp, tunnel og konstruksjoner langs vei. Målet er å kutte de indirekte utslippene i anleggsprosjekter med minimum 50 %, samt å ta ned barrierene som stopper omstillingen til en mer grønn og bærekraftig veibygging.

Her finner du mer informasjon om arrangementet