Vi ønsker Vestland og Agder fylkeskommuner velkommen som medlemmer i VIA!

Fylkeskommunene er som vegeiere byggherrer i en rekke store vegprosjekter.

February 1, 2023

Med Vestland og Agder fylkeskommuner på laget kan VIA gjøre en enda bedre jobb som tilrettelegger for økt samarbeid mellom offentlig sektor, akademia og privat næringsliv.

«Som medlem i VIA får vi i Vestland fylkeskommune tilgang til ei unik klynge med aktørar innan samferdselsområdet. Det at vi får tilgang til Norges ledanden ettverk innan transportinfrastruktur, vil gjere det enklare å støtte oppunder arbeidet med å innfri hovudmålet i Regional transportplan for Vestland2022–2033 om at Vestland skal ha eit trygt, effektivt og framtidsretta transportsystem som legg til rette for klima- og miljøvenleg mobilitet og berekraftig samfunnsutvikling.

Medlemskapet gir oss tilgang til eit samarbeid som kan gjere både oss og leverandørane våre betre informert om behov og prioriteringar, og om kva leverandørane kan tilby.

VIA skapar møteplassar, tilbyr rådgiving og initierer utviklingsprosjekt. Dei legg til rette for dialog mellom kunde og leverandør. Klynga skal styrke medlemmane sine moglegheiter for kommersialisering av ny teknologi og nye løysingar. For Vestland fylkeskommune vil dette vere nyttig i arbeidet med utviklingstiltaka i handlingsprogrammet til Regional transportplan som VIA kan bidra i gjennomføringa av.»

Amalie Bjelland Malmo, rådgiver - forvaltning, utgreiing og geodata, Vestland fylkeskommune

«Medlemskapet er en direkteoppfølger av det arbeidet som er gjort på Agder fylkeskommune sammen med akademia (UiA) og bransjen. Som medlem av VIA får vi kunnskap og knyttet nettverk opp mot en viktig nasjonal klynge for sikker, smart og bærekraftiginfrastruktur. Agder fylkeskommune vil være med på å skape innovasjon i samarbeid med offentlig sektor, næringsliv og akademia.» 

Vidar Ose, rådgiver innen strategi og mobilitet i Agder fylkeskommune