VIA har i år gitt innspill til statsbudsjettet 2024

VIA satte søkelys på behovet for et grønt industriløft i anleggssektoren.

Benedicte Titlestad
December 15, 2023

VIA har vært på høring i Næringskomiteen, Transport- og kommunikasjonskomiteen og Energi- og miljøkomiteen på Stortinget og gitt innspill til statsbudsjettet 2024.  

VIA satte søkelys på behovet for et grønt industriløft i anleggssektoren og at dette bør prioriteres i statsbudsjettet for 2024.  

Bygg- og anleggssektoren er Norges største fastlandsnæring og står for 40 % av Norges klimagassutslipp, energiforbruk og avfall. Årlig investeres det flere hundre milliarder i bygg, veier, jernbane og andre infrastrukturprosjekter, og potensialet er stort for å redusere bransjens negative påvirkning på klima og miljø, slik at vi når nasjonale klimamål. Samtidig gir det store muligheter for å utvikle nye verdikjeder og ny norsk industri.

Framtidens transportsystemer må skapes på en økonomisk bærekraftig, effektiv og smart måte, samtidig som vi må arbeide for å nå de klima- og miljømålene vi har forpliktet oss til. En fungerende transportinfrastruktur er kritisk for samfunnet vårt, og vi må øke innovasjonstakten for å kunne møte fremtidens utfordringer. Kostnadseffektivitet og kvalitet må gå hånd i hånd. Grønn omstilling er nøkkelen, og kompetanse er avgjørende. For å lykkes må vi bryte sektorgrenser og samarbeide på tvers. VIA har en viktig rolle – som pådriver og tilrettelegger for samarbeid i skjæringspunktet næringsliv, offentlig sektor og forskning.

Forsknings- og innovasjonsprosjektet «Bærekraftig verdikjede og materialbruk i vegbygging», som VIA leder på vegne av Nye Veier, har fått støtte fra Grønn plattform-ordningen. Prosjektet er et godt eksempel på hvordan samarbeid om forskning og innovasjon kan bidra til å redusere CO2-utslipp i transportsektoren, og VIA mener det er behov for flere utlysninger som støtte prosjekter av denne typen.

Samarbeidsbasert forskning og utvikling er nøkkelen dersom vi skal lykkes med dette. I dag går kun 3,6 % av forskningsmidlene til bygg og anlegg. Det er bekymringsfullt at anlegg henger etter.  

VIA ba derfor om at følgende blir prioritert i statsbudsjettet for 2024

1. At det øremerkes forskningsmidler til bygg og anlegg med fokus på transportsektoren.
2. At det settes av midler til flere utlysninger i Grønn plattform-ordningen.
3. At det prioriteres midler til etablering av en norsk katapult for transportinfrastruktur.
4. At det settes av 30 mill. kroner til pilotprosjekter som har som mål å redusere indirekte utslipp.
5. At det prioriteres å styrke klyngeprogrammet og sette av penger til modne klynger.