Hvorfor er det så viktig å inkludere beredskap i hele tunnelens livsløp?

Norge har en nullvisjon for drepte og hardt skadde i trafikken.

Benedicte Titlestad
May 5, 2022

God beredskap og sikre løsninger i tunnelene er helt avgjørende for at vi skal kunne oppnå visjonen. Vi har heldigvis unngått store ulykker i Norge til nå, men det krever tid og ressurser å bygge opp god beredskap, slik at vi blir i stand til å begrense konsekvensene av fremtidige hendelser.

Brann- og redningsaksjoner i tunneler er komplekse arbeidssituasjoner for utryknings­mannskapene som kommer først til en hendelse. Evnen til å ta riktige beslutninger, basert på tunnelenes spesifikke egenskaper, krever godt trente innsatsledere utstyrt med tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter. Kompetansen til innsatsledere varierer imidlertid betydelig (Bjørnsen et al., 2022).

Det finnes få utdannings- og opplæringstilbud for tunnelbrannberedskap i dag, og det stilles ikke krav til verken innhold, undervisningsmetode eller nødvendig kompetansenivå. Det er også lite kontakt mellom de ulike fasene i en tunnels livsløp når det gjelder brannberedskap.

En tunnel har et langt livsløp – fra planleggings- og designfase, via byggefase og overlevering til langsiktig driftsfase med nødvendige oppdateringer og rehabiliteringer. I alle fasene er det viktig å ha en god beredskap, spesielt med tanke på brann, som kan få katastrofale konsekvenser i tunneler. Det bygges stadig nye tunneler, både i Norge og i en rekke andre land, og sikkerhet og beredskap har i økende grad blitt en samfunnsmessig bekymring.

Både VIA, Rogaland brann og redning IKS (RBR), Universitetet i Stavanger (UiS) og Rogaland fylkeskommune(RFK) jobber for å øke kunnskapen om tunnelsikkerhet og beredskap, finne nye løsninger og formidle kunnskap og muligheter til de rette aktørene – til dem som kan ta i bruk det nye innenfor sitt ansvarsområde. I Erasmus+-prosjektet SAFEINTUNNELS og Kapasitetsløft Tunnelsikkerhet har RBR og UiS etablert ny kunnskap som kan tas i bruk i alle faser i en tunnels livsløp. På konferansen «Tunnel – beredskap i et livsløp» vil ny kunnskap om både behov og løsninger bli formidlet i en ny og utvidet setting – der hele livsløpet er representert. Stavanger universitetssjukehus, Hovedredningssentralen, Salten brann og redning IKS, Statens vegvesen og Sintef vil formidle resultater og erfaringer fra sitt ståsted.

Et tilfredsstillende sikkerhetsnivå krever felles forståelse. Økt kompetanse om beredskap i både egen fase og andre faser vil være viktig for å forstå det totale bildet. Det å se behovene i alle fasene samlet, vil gjøre oss i stand til å utnytte synergier mellom fasene. Men for å få det til, må vi øke involverte aktørers kompetanse og sørge for at de har en felles forståelse for utfordringen i de ulike fasene. På den måten styrkes systemforståelsen og muligheten til å lykkes med samvirkeprinsippet.

Arbeidet med å utforme utdanningsprogram krever nøye vurderinger av hva, hvorfor og hvordan læring foregår. For å øke kompetansen til innsatsledere og sikre tilstrekkelig beredskap under hendelser i tunneler, ble det i 2020 gitt støtte til Erasmus+-prosjektet SAFE IN TUNNELS der ett var målene er å utvikle et utdanningsprogram. Som en del av dette programmet ble det gjennomført et pilotkurs i Stavanger høsten 2021. Dette utdanningsprogrammet, resultater fra pilotkurset og hvilke mekanismer som mest sannsynlig vil fremme læring, vil bli presentert på konferansen. Resultatene indikerer blant annet at elevene må være engasjert i aktiviteter som legger vekt på problemløsning og kritisk refleksjon for å kunne forstå komplekse situasjoner og handle effektivt.

Arrangementet støtter opp om og bidrar til ringvirkninger og oppfølgingsaktivitet knyttet til klyngeaktivitetene i VIA, opplæringsaktivitetene i SASIRO og Tunnelsenteret på Ganddal, prosjektet SAFE IN TUNNELS og Kapasitetsløft Tunnelsikkerhet. Samtidig setter det fokus fylkeskommunens og kommunenes ansvar som tunneleiere.

 

Konferansen vil bli arrangert på Sola Strand Hotel over to dager: 31. mai – 1. juni 2022.

Klyngeleder Helen Roth vil lede arrangementet. Programmet tar for seg beredskap i seks tunnelfaser: planfase, designfase, byggefase, overlevering, driftsfase og rehabilitering. Dag 1 vil starte med en gjennomgang av erfaringer fra brannen i Hundvågtunnelen. Et godt eksempel på at god beredskap fungerer. Deretter vil innleggene handle om forståelse av system og usikkerhet i risikostyring, beredskap i kommuneplan, tunnelsikkerhet i designfasen, risiko for trafikanter i driftsfasen og presentasjon av opplæringsprogrammet utviklet i SAFEINTUNNELS. Mot slutten av dagen vil det bli ekskursjon til Tunnelsenteret på Ganddal med øvelse og demonstrasjon i regi av Rogaland brann og redning.

Dag 2 vil starte med en panelrefleksjon etter øvelsen dagen før, samt en evaluering. Deretter blir temaene beredskapsanalyse, beredskapsplanlegging og systemperspektiv på sikkerhet i en tunnels livsløp med utgangspunkt i Rogfast. Siste innlegg vil handle om samvirkeprinsippet ved store ulykkeshendelser.

Se program og meld deg på her.